Regulamin sklepu internetowego gattaia&VANILLA

$1Postanowienia ogólne:

1. Sklep Internetowy gattaia&VANILLA, działający pod adresem internetowym www.gava.com.pl prowadzony jest przez: VANILLA Marta Pokora, 90-410 Łódź, Piotrkowska 45, NIP 7251922410, Regon 100796088

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym na potrzeby realizacji niniejszego Regulaminu w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.gava.pl, jest Sprzedawca. Korzystanie ze Sklepu gattaia&VANILLA, oraz związane z tym podanie danych osobowych (za wyjątkiem przypadków wymienionych w plityce prywatności) jest dobrowolne.

3.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

4.Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail gattaia.vanilla@gmail.com, telefonicznie pod numerem 665 316 849 (od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 21.00), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

5.Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki.

6.Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towaru, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

7.W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – VANILLA Marta Pokora, działająca pod adresem www.gava.pl, NIP 7251922410, regon 100796088, adres: Piotrkowska 45, 90-410 Łódź.

 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.gava.pl.

 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub przedsiębiorca).

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 8. Towar – produkty prezentowane do sprzedaży w Sklepie

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 3 Składanie Zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

 2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez ikonę „Dodaj do koszyka”, po czym przechodząc do zakładki „Koszyk zakupów” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

 3. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia, mailowo lub telefonicznie. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

  • przelewem na rachunek bankowy: 85 2340 0009 0330 2400 0000 0190, należący do VANILLA Marta Pokora, Piotrkowska 45, 90-410 Łódź

  • gotówką za pobraniem i przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

  • Przelewem i kartą, za posrednictwiem systemów

 1. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 2. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0,00 zł), według cen określonych przez system Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy zawarte są w zakładce „Dostawa” na stronie Sklepu.

§ 4 Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).

 2. Zamówienia rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych, z wyjątkiem Zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta. Te zamówenia rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu, w który Zamówienie zostało złożone.

 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.

 4. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 14 dni roboczych. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.

 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 6. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

 7. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy w Łodzi w Centrum Handlowym Tulipan, box B66, przy ulicy Piłsudskiego 94, 92-202 Łódź.

 8. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

 9. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5 Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru na zasadach rękojmii. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]556[3]

 2.  

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 1. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy, poprzez e-mail na adres: www.gava.pl .

 2. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 3. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

 6. Zwrot płatności jest dokonywany na rachunek bankowy Konsumenta.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Do zwracanego Towaru zalecane jest załączenie przez Konsumenta kserokopii paragonu.

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych.

 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów.

 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Szczegółowe informacje na ich temat zawarte są w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
VANILLA Marta Pokora a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]

Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
KD Consulting a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]

Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę VANILLA Marta Pokora.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest:

VANILLA Marta Pokora

Piotrkowska 45 90-410 Łódź,

NIP 7251922410, Regon 100796088

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

Dane przetwarzamy za Jego zgodą , wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Kontakt w sprawie danych osobowych: e-mail: gattaia.vanilla@gmail.com , telefonicznie: 665-316-849 , listownie : VANILLA Marta Pokora, Piotrkowska 45, 90-410 Łódź.

Przetwarzamy następujące dane : imię , nazwisko , adres, numer telefonu, adres e-mail w celu zawarcia i wykonania umowy. Rachunek bankowy w przypadku odstąpienia od umowy badź uznania reklamacji. Opcjonalnie NIP w przypadku zażądania wystawienia faktury ( dotyczy przedsiębiorcy )

W każdym czasie masz prawo do zażądania usunięcia swoich danych bez podawania przyczyny, żądania przeniesienia oraz ich poprawienia. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Dane przykazywane podmiotom zewnętrznym: operatorowi płatności on-line firma, operatorowi usług kurierskich oraz Poczcie Polskiej, sa używane tylko do świadczenia naszych usług .